Privaatsusteatis

Andmekaitseteatis

Käesolevad kliendiandmete töötlemise põhimõtted on välja töötatud vastavalt isikuandmete kaitse reeglitele ning reguleerivad Lemmikloomateenused OÜ-le kuuluva Viljandi Männimäe loomakliiniku külastajate andmete töötlemise tingimusi. Selles teatises selgitatakse, kuidas kogume, kasutame ja kaitseme Teie kohta käivaid andmeid, kellele me võime neid edastada ja millised on Teie õigused. Teates kirjeldatakse ka meiega suhtlemise viise, näiteks meie veebisaidi kaudu, kliinikus, sotsiaalmeedias või rakenduste kaudu.

Kui meil on vaja kasutada Teie isikuandmeid mistahes viisil või eesmärgil, mida selles teatises ei kirjeldata, anname Teile sellest teada. Võime andmekaitseteatist aeg-ajalt uuendada.

 

1. Üldine teave ja kontaktandmed.

Oleme Lemmikloomateenused OÜ, registrikoodiga 10250790 , aadress Riia mnt 38, Viljandi, 71009, üldine e-post info@viljandiloomakliinik.ee. Kui Teil on isikuandmete töötlemise kohta küsimusi, kirjutage meile info@viljandiloomakliinik.ee.

Privaatsuspoliitika kohaldub igasugusele isikuandmete töötlemisele meie poolt. Meil on õigus Privaatsuspoliitikat ühepoolselt muuta. Teavitame Andmesubjekti kõigist olulistest muudatustest Veebilehel või muul viisil.

Andmekaitsealaste õigusaktide kohaselt on Lemmikloomateenused OÜ isikuandmete vastutav töötleja, kui töötleme oma füüsilisest isikust Kliendi andmeid või oma Kliendi töötajate ja esindajate isikuandmeid oma Teenus(t)e osutamisel või sellega seoses (nt vastuvõtu aegade broneerimisel, raamatupidamise tegevustes, kliendisuhtlusel). Samuti oleme vastutavad töötlejad oma töötajate andmete töötlemise osas.

Meie andmetöötluse järelevalve asutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (https://www.aki.ee).

Pange tähele, et meie Veebilehel olevad lingid võivad viia veebisaitidele, need veebisaidid koguvad Teie kohta täiendavat teavet oma eesmärkidel, Lemmikloomateenused OÜ-st eraldi. Me ei vastuta teistel veebisaitidel avaldatud sisu eest. Meie sotsiaalmeedia kanalites töödeldakse Teie isikuandmeid vastavate platvormide pakkuja poolt asjaomase platvormi privaatsustingimuste kohaselt.

 

2. Milliseid andmeid, kuidas ja miks me kogume?

Enamik meie kogutavaid isikuandmeid tulevad otse Teilt, kui tellite või kasutate meie teenuseid või võtate meiega ühendust. Tehnilised andmed tekivad siis, kui kasutate meie veebisaiti, rakendusi või muid veebiteenuseid.

Meie kogutavad andmed võivad sisaldada järgmist: 

 • kontaktandmed, nagu Teie nimi ja aadress, sealhulgas e-posti ja sotsiaalmeedia konto andmed, kui võtate meiega sel viisil ühendust, ning asukoha andmed, kui me suuname teid kohalike teenuste juurde; 

 • Teie kasutatud või tellitud teenuste kohta käiv teave, klienditeeninduse andmed, nt komplimendid või kaebused, arvamused ja küsitluste vastused, kontaktivõtmise eelistused ning teave, mida meie töötajad võivad salvestada, kui osutavad Teile või Teie loomadele teenuseid. See võib tähendada ka Teie poolt seoses mõne meie teenusega tehtud telefonikõnede salvestamist; 

 • loomakliiniku turvakaameratele jm videovalvesüsteemidele jäädvustatud andmed selleks, et ennetada, vähendada ja märgata kuritegusid (vargused, vandalism jm) seoses omandi ja varaga ning Klientide ja teiste isikute eluliste huvide, sealhulgas elu ja tervise, kaitseks.

 • finantsteave, sealhulgas tehtud maksed, kontoandmed ja krediidiseisund; 

 • teave selle kohta, kuidas Te kasutate meie veebisaite ja veebiteenuseid, sealhulgas sotsiaalmeedia lehekülgi, samuti tehnilised tunnused, nagu küpsised.

Me kogume neid andmeid selleks, et saaksime: 

 • pakkuda teenuseid, mida olete küsinud või kasutate ja hallata nende eest tasumist vastavalt Teiega sõlmitud lepingule; 

 • täiustada Teile ja teistele klientidele pakutavaid teenuseid, sealhulgas koguda Teilt küsitluste abil tagasisidet, mis on meie õigustatud ärihuvi; 

 • hallata oma veebipõhiseid ja muid teenuseid tõhusalt ja turvaliselt, kuna see on meie õigustatud ärihuvi ja seadusjärgne kohustus Teie ees; 

 • täita oma seadusest tulenevaid kohustusi kuritegude ennetamiseks või avastamiseks või avaliku huvi eesmärgil, sealhulgas loomade heaolu kaitsmiseks; 

 • Teie nõusolekul pakkuda teavet toodete ja teenuste kohta, mis võivad Teile huvi pakkuda.

Kui Te ei taha, et me kasutame mõningaid Teie isikuandmeid, nt makseandmeid või kontaktandmeid, võib juhtuda, et me ei saa Teile teenuseid pakkuda.

 

3. Kellele me Teie isikuandmeid edastame?

Lisaks teenusepakkujatele, keda me kasutame oma tegevuse toetamiseks, võime edastada teavet ka teistele eraldiseisvate organisatsioonidele, kes on samuti vastutavad töötlejad. Nendeks võivad olla: 

 • Põllumajandus- ja Toiduamet 

 • muud veterinaarspetsialistid, laboratooriumid ja loomatervishoiuteenuste pakkujad ning asutused, kui isikuandmeid ei saa anonüümseks muuta või kui need on muul põhjusel vajalikud; 

 • kindlustusettevõtted ning muud kutse- ja õigusnõustajad; 

 • võlgade sissenõudmisega tegelevad asutused; 

 • õiguskaitseasutused, pettustega tegelevad asutused ja muud riigiasutused; 

 • Teie poolt heaks kiidetud ettevõtted (näiteks sotsiaalmeedialehed). 

Kui meie äritegevuse mis tahes osa allhangitakse, müüakse või liidetakse teise ettevõttega ning juhul, kui see on seadusega lubatud, jagame Teie andmeid uue teenusepakkujaga, et teenuste pakkumine teile jätkuks. Uued teenusepakkujad võivad kasutada Teie isikuandmeid samal viisil, nagu on sätestatud selles teatises. Mõistagi teavitame teid igast sellisest muudatusest ja anname teile võimaluse loobuda Teie andmete edastamisest uuele teenusepakkujale.

 

4. Teie isikuandmete turve.

Meie veebisait ning kliiniku programm omab vajalikke meetmeid, et kaitsta veebisaidil kogutud isikuandmete terviklikkust, täpsust ja privaatsust. Oleme kehtestanud mõistlikud ettevaatusabinõud, et kaitsta teavet kadumise, väärkasutuse ja muutmise eest. Andmete turvalisusega seonduvaid nõudeid vaadatakse perioodiliselt üle ja täiustatakse vastavalt vajadusele. Teie infole on juurdepääs ainult selleks volitatud isikutel.

Teie isikuandmetele pääsevad ligi ainult need töötajad, esindajad, töövõtjad ja teenusepakkujad, kellel on vaja oma töös neid andmeid teada. Nad töötlevad Teie isikuandmeid ainult meie juhiste kohaselt ning Teie andmete kaitsmise tagamiseks kehtivad nende isikute suhtes konfidentsiaalsuskohustus ja muud asjaomased lepingutingimused.

 

5. Andmete säilitamine.

Me säilitame Teie andmeid nii kaua, kui see on mõistlikult vajalik nende eesmärkide täitmiseks, milleks me neid kogusime, sealhulgas õiguslike, regulatiivsete, maksu- või aruandlusnõuete täitmiseks.

 

6. Isikuandmetega seotud õigused.

Ühendkuningriigi ja ELi andmekaitsealaste õigusaktide kohaselt on teil teatud olulised õigused. Lühidalt on Teil õigus:  

 • nõuda teavet selle kohta, kuidas me Teie andmeid kasutame; 

 • nõuda oma isikuandmete koopiat; 

 • nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist; 

 • nõuda, et me ei teeks Teie andmete põhjal automatiseeritud otsuseid (me ei tee seda); 

 • nõuda oma isikuandmete kustutamist; 

 • juhul, kui Teilt on küsitud ja te olete andnud meile oma nõusoleku, võtta see nõusolek tagasi; 

 • nõuda, et me lõpetaksime Teie andmete või nende osa töötlemise;  

 • nõuda, et me edastaksime Teie isikuandmeid teisele teenusepakkujale.  

Mõned neist õigustest võivad olla teatud tingimustel piiratud või nende suhtes võivad kehtida erandid.  Kui soovite oma õigusi kasutada või esitada kaebuse, võtke meiega ühendust aadressil info@viljandiloomakliinik.ee. Oluline on taotlusele lisada Teie isikut tõendava dokumendi andmed (foto) või kui esitate taotluse kliinikus palume tõendada oma isikut kliiniku töötajale isikut tõendava dokmendi alusel. See on vajalik, et saaksime olla veendunud, et olete andmesubjekt ja õigustatud taotlust esitama.